Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Валута /Currency/
Парична единица, която стои в основата на паричната система /златна, сребърна, книжна и пр./. Обикновено под валута се разбират чуждестранните парични единици.
Валутен курс /Currency Rate/
Цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна.
Валутен суап /Currency swap/
Покупката (продажбата) на една валута на спот пазара и едновременната продажба (покупка) на същия обем от същата валута на форуърд пазара.
Валутен фючърс /Currency futures/
Договор между купувач и продавач на чуждестранни валути, който осигурява предаване на дадената валута на определена цена, на фиксирана дата в бъдещ период.
Валутна опция /Currency option/
Договор, осигуряващ на собственика правото, но не и задължението да купи или продаде определена валута на установена цена на или преди датата на изтичане на определен срок.
Договор за разлика /Contract for Difference (CFD)/
Ценна книга, която изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане на разликата между пазарната стойност на определен брой ценни книжа и предварително фиксираната им в договора цена.
Кабел /Cable/
Название в дилърския жаргон за британския паунд (GBP).
Капиталово бюджетиране /Capital Budgeting/
Процесът на вземане на решения относно инвестиционната политика на фирмата. Оценка на инвестиционни проекти, определяне на рентабилността. Някои от често използваните методи са дисконтиране на парични потоци, определяне на нетна настояща стойност, период на изплащане и т.н.
Клиринг /Clearing/
Клиринг (Clearing) – процес , при които клиринговата къща на борсата поддържа сметките на своите членове, като се отразяват всички направени сделки и се контролира достатъчността на маржина в зависимост от движението на цените.
Кол опция /Call Option/
Опция, даваща правото, без да задължава купувача, да придобие (открие дълга позиция) в базовия актив на предварително определена цена на упражняване преди настъпване на датата на падеж.
Комисия по търговията със стокови фючърси /Commodity Futures Trading Commission - CFTC/
Федерална комисия в САЩ, създадена през 1974 година по Закона за търговията със стокови фючърси. Комисията има пет членове, един от които е председател. Назначава се от Президента след одобрение от Сената и е независима от всички министерства. С приемането на Закона за модернизиране на стоковите фючърси от 2000 година (Commodity Futures Modernization Act of 2000). Комисията регулира и търговията на валутния пазар.
Конвертируемa облигация /Convertible Bond/
а) Облигация, която може да бъде конвертирана в акции. 2. Облигация, която е конвертируема (по желание на притежателя) в определен брой обикновени акции на емитиращана компания.
Консолидация /Consolidation/
Обединяване на две или повече предприятия (активи, задължения, капитал и т.н.). В счетоводството терминът "консолидиран финансов отчет" се използва, когато финансовите реузлтати на дъщерните предприятия се включват в тези на компанията - майка.
Консорциум /Consortium/
Асоциация на компании или физически лица, обикновено свързани с един и същ бранш или имащи общи интереси. Обикновено консорциумите се създават за постигане на общи цели, които не могат да бъдат постигнати от отделните членове.
Корелация /Correlation/
Във финансовата терминология, корелацията изразява степента, в която два актива или показателя се изменят един спрямо друг. Обикновено се изчислява посредством коефициент на корелация, който варира в границите —1 и +1. Абсолютна позитивна корелация (+1) , означава че изменението на единия показател, ще бъде точно толкова колкото и на другия (на процентна основа). Абсолютна негативна корелация (-1), означава че изменението на единия показател ще бъде равно на това на другия (на процента основа), но в обратна посока. Корелацията е равна на 0, ако измененията на двата показателя, не се влияят едно от друго.
Корпоративни облигации /Corporate bonds/
Облигации емитирани от търговски дружества. Обикновено носят по-висока доходност от държавните ценни книжа със сходен матуритет. Корпоративните облигации могат да бъдат регистрирани за търговия на фондовата борса. По правило, колкото по-стабилна и платежоспособна е дадена компания, толкова по-ниска е лихвата, която тя изплаща на облигационерите. Това е така заради по-малкия риск от евентуална невъзможност за изплащане на задълженията.
Кредит /Credit/
Отпускане на средства срещу лихва за определен срок.
Кредитен рейтинг /Credit rating/
Кредитният рейтинг на една страна често е сред първите показатели, които попадат в полезрението на един инвеститор. Той показва в каква степен един длъжник (държава или компания) е вероятно да изплати своите задължения. Колкото по-висок е кредитният рейтинг, толкова по-вероятно е това да стане, поради което различни инвеститори са по-склонни да закупуват дълга на съответната държава/компания и да инвестират в нея/нейната икономика. Най-общото разделение е на инвестиционен и неинвестиционен кредитен рейтинг, като различните агенции, които ги изготвят, имат свои собствени методологии и скали за измерване на риска.
Кръстосано хеджиране /Cross- Hedging/
използване на различен, но сходен фючърсен контракт. Например хеджинг на рибено масло чрез фючърси на соево масло.
Купон /Coupon/
Лихва по облигация.